Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie nr 30377 - 2017 z dnia 22-02-2017 r.
Białystok: Dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (dodatkowo plik xls)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Dostawa produktów leczniczych" nr 2/ZP/2017

Odpowiedzi na pytania.

Informacji z otwarcia ofert dot. postępowania 2/ZP/2017 "Dostawa produktów leczniczych".

Informacja o wyborze oferty.

Odsłony: 2981