Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie nr 29509 - 2017 z dnia 21-02-2017 r.
Białystok: „Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, sprzętu jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (dodatkowo plik xls)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Do postępowania przetargowego 1/ZP/2017
- modyfikacja SIWZ
- Załącznik nr 2 - Pakiet nr 3 (dodatkowo plik xls)

Uwaga zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 (dodatkowo plik xls)

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania 1/ZP/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Odsłony: 2871