ustawa o działalności pozytku publicznego i wolontariacie

  Informacja o wolontariacie w myśl ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje status prawny wolontariuszy dotyczący aspektów organizacyjnych i formalnych ich działania. Ustawa określa również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z takich świadczeń.
Ustawa podaje definicję „wolontariusza” i określa szczegółowe zasady współpracy, o których będzie mowa dalej. Najważniejszą zmianą jest fakt, że nowe przepisy zapewniają wolontariuszom ochronę z tytułu wypadku podczas wykonywania świadczeń. Jest to istotna sprawa, należy jednak pamiętać, że warunkiem takiego zabezpieczenia jest zawarcie porozumienia z wolontariuszem na piśmie. Szczegółowe informacje  na ten temat znajdują się poniżej.

Definicja pojęcia „wolontariusz”

Według  ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na  zasadach określonych w tejże ustawie.” (Art. 2 ust. 3)

Czytaj więcej...