Opieka Paliatywna

Opieka paliatywna - łac. pallium- płaszcz grecki, tunika, chroniąca przed zimnem, wiatrem, otulająca... inaczej łagodzenie cierpień.

Opieka paliatywna to aktywna całościowa opieka nad chorym, którego choroba nie reaguje na leczenie przyczynowe. Opanowanie bólu, innych objawów oraz problemów psychologicznych, socjalnych i duchowych jest priorytetowe. Celem opieki paliatywnej jest osiągnięcie możliwie najlepszej jakości życia pacjentów i ich rodzin. (WHO 1990)

 Opieka paliatywna jest działaniem, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej ocenie i leczeniu bólu i innych problemów : somatycznych, psychosocjalnych i duchowych. (WHO 2002)

 Cechy opieki paliatywnej:

-     respektuje prawo do życia;

-     jest przeciwna eutanazji;

-     śmierć uznaje za zjawisko naturalne, nie przyspiesza ani nie opóźnia zgonu;

-     sprzeciwia się stosowaniu uporczywej terapii, mającej na celu przedłużenie gasnącego życia za wszelką cenę;

-     jest ciągła, dostępna 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę;

-     dąży do uwolnienia chorego od bólu i innych dokuczliwych objawów choroby;

-     integruje psychologiczne i duchowe aspekty opieki;

-     zapewnia system opieki umożliwiający choremu przeżycie ostatniego okresu choroby możliwie najpełniej i najbardziej aktywnie;

-     pomaga rodzinie chorego radzić sobie w okresie choroby oraz w okresie

     żałoby po zgonie chorego;

-     poprawiając jakość życia, może pozytywnie wpłynąć na przebieg choroby.

 Opieka  terminalna jest kontynuacją opieki paliatywnej i oznacza opiekę nad chorym w okresie bezpośredniego, bliskiego zagrożenia śmiercią, która prawdopodobnie nastąpi w ciągu kilku godzin lub co najwyżej dni. Opieka terminalna (u schyłku życia) nie jest synonimem opieki paliatywnej, ale stanowi istotną jej składową.

 Medycyna paliatywna jest specjalistyczną medyczną opieką nad pacjentem z aktywną, postępującą i zaawansowaną chorobą, u którego rokowanie jest ograniczone, a istotą postępowania jest poprawa jakości życia. Medycyna paliatywna uwzględnia również rozpatrywanie potrzeb rodziny za życia i po śmierci chorego.

 Hospicjum - łac. hospes- gość, gościnność, a także gościny dom, miejsce ulgi w cierpieniu

 Opieka hospicyjna - najbardziej rozpowszechniona historycznie, pierwsza forma opieki paliatywnej, w dużej części wspomagana działalnością charytatywną i wolontaryjną, akcentująca problemy psychologiczne i duchowe.

 Opieka nad osieroconymi (ang.Bereavement Service)- pomoc psychosocjalna i duchowa ukierunkowana na osoby przeżywające żal, żałobę z powodu utraty bliskiej osoby.

 Formy opieki nad pacjentem:

- hospicyjny zespół opieki domowej;

- hospicjum stacjonarne;

- oddział medycyny paliatywnej;

- poradnia medycyny paliatywnej;

- oddział dzienny;

- zespół wspierający